← К списку акций

 0,5% за переводы во Вьетнам

Отправка из России - в банках-участниках Системы «Золотая Корона»

Chuyển tiền từ Nga - trong ngân hàng- tham gia của hệ thống «Zolotaya Korona»​


Получение во Вьетнаме - в банке ОСВ (Orient Commercial Joint Stock Bank)

Nhận được ở Việt Nam - trong ngân hàng ОСВ (Orient Commercial Joint Stock Bank)Узнать адрес ближайшего пунктаTìm kiếm địa điểm lân cận

*​Тариф действует с 03.10.2018. Отправка денежных переводов из РФ осуществляется в банках-участниках Системы «Золотая Корона».

*Bảng giá được áp dụng từ ngày 03 tháng 10 năm 2018. Chuyển tiền từ Nga được thực hiện trong ngân hàng- tham gia của hệ thống “Zolotaya Korona”.

**Тариф действует с 10.06.2015 при условии конвертации перевода по курсу РНКО «Платежный центр» (ООО) на момент отправки.

**​Bảng giá được áp dụng từ ngày 10 tháng 06 năm 2015 với điều kiện là chuyển đổi theo các tỷ giá của RNKO “Platyozhny Tsentr” (OOO) tại thời điểm của chuyển tiền.​

Поделиться
акцией